điều khoản

"Trang web này và các trang web liên quan có trong tài liệu này (gọi chung là “Trang web”) cung cấp thông tin về các khách sạn và khu nghỉ dưỡng do à la carte Ha Long Bay sở hữu và quản lý và/hoặc các công ty con và chi nhánh của nó (gọi chung là “à la carte halong bay”). Bằng việc truy cập và sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây, vì vậy vui lòng đọc kỹ phần này trước khi tiếp tục. à la carte halong bay có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các phần của các điều khoản này bất kỳ lúc nào và thực hiện các thay đổi đối với các sản phẩm và chương trình được mô tả trong Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Vui lòng kiểm tra định kỳ các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng và/hoặc truy cập vào Trang web này sau các thay đổi đối với chính sách và/hoặc điều kiện này có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Giới hạn sử dụng cá nhân và phi thương mại. Trang web này dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, sao chép, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được tìm thấy trên hoặc thu được từ Trang web (gọi chung là thông tin “à la carte halong bay”); với điều kiện là bạn có thể tải xuống, sao chép và truyền lại à la carte halong bay chỉ vì mục đích phi thương mại trong tổ chức của bạn. Ngoại trừ sự ủy quyền hạn chế nêu trên, không có giấy phép hoặc quyền nào trong bất kỳ bản quyền nào của à la carte halong bay hoặc bất kỳ bên nào khác được cấp hoặc trao cho bạn.

Trang web được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm về quyền sở hữu hoặc bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm, ngoài những mục đích đó bảo đảm được áp đặt bởi và không có khả năng loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi theo luật áp dụng cho thỏa thuận này. BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP KHÁCH SẠN à la carte halong bay ĐẠI LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA KHÁCH SẠN SẼ KHÔNG chịu trách nhiệm về bất kỳ MẤT TỔN HOẶC THƯƠNG TÍCH HOẶC BẤT KỲ thiệt hại nào, trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc theo cách khác, do hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến, việc sử dụng trang web này HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN CỦA KHÁCH SẠN nào, trong từng trường hợp bất kể những thiệt hại đó có dựa trên hợp đồng, ngoài hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay những lý thuyết khác về trách nhiệm pháp lý hay không. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, do đó, một phần của các loại trừ được đề cập ở trên có thể không áp dụng trực tiếp cho bạn. THEO ĐÂY, BẠN TỪ BỎ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI KHÁCH SẠN à la carte halong bay, CÁC ĐẠI LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA KHÁCH SẠN PHÁT SINH NGOÀI VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO KHÁC CỦA KHÁCH SẠN

Thông tin về bản quyền và quyền sở hữu. Trang web có thể chứa các điểm không chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy hoặc thiếu sót. à la carte Ha Long Bay có quyền thay đổi, chỉnh sửa và/hoặc cải thiện Trang web cũng như các sản phẩm và chương trình được mô tả trong thông tin đó vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Trang web này chứa và tham chiếu đến nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu khác của à la carte halong bay và/hoặc các bên khác. Không có giấy phép hoặc quyền đối với hoặc trong bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình và các quyền sở hữu khác của à la carte Vịnh Hạ Long và/hoặc các bên khác được cấp hoặc trao cho bạn. Việc sao chép hoặc lưu trữ các tài liệu thu được từ trang web này phải tuân theo Luật pháp Việt Nam. Tất cả các biểu tượng à la carte halong bay cũng như tên sản phẩm và dịch vụ đều là thương hiệu của à la carte halong bay. Nghiêm cấm mọi sự sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web này mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của à la carte halong bay.

Các trang web được liên kết.

à la carte halong bay không xem xét hoặc giám sát bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Liên kết của bạn đến các trang web đó là rủi ro duy nhất của bạn. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ có được trên các trang web khác đó và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn truy cập vào các trang web đó. Bất kỳ liên kết nào đến các trang web khác được cung cấp chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho người dùng truy cập Trang web này và việc bao gồm các liên kết này không bao hàm sự chứng thực của các trang web được liên kết hoặc nội dung trong đó. Ngoài ra, bạn đồng ý không liên kết các trang web của bạn hoặc bất kỳ trang web của bên thứ ba nào khác với Trang web mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của à la carte halong bay. à la carte Ha Long Bay có quyền, bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì không bị pháp luật cấm, từ chối cho phép bất kỳ ai liên kết một trang web với Trang web.

Luật chi phối.

Luật chi phối. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web sẽ được điều chỉnh, hiểu và thực thi theo pháp luật Việt Nam áp dụng cho các hợp đồng được ký kết và được thực hiện hoàn toàn với Trang web.